MIERNIK - MULTIMETR CYFROWY 1
MIERNIK - MULTIMETR CYFROWY 1 do wypożyczenia
MIERNIK - MULTIMETR CYFROWY 1 - zdjęcie 0
Opis przedmiotu:
Zastosowanie: Miernik umożliwia następujące rodzaje pomiarów: pomiary napięcia stałego (DC) pomiary napięcia przemiennego (AC) pomiary natężenia prądu stałego (DC) pomiar rezystancji pomiary hFE tranzystorów pomiary napięcia przewodzenia diod pomiar temperatury kontrola ciągłości obwodu Funkcje dodatkowe: sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego (wyświetla cyfrę „1”) sygnalizacja polaryzacji przy pomiarach prądu i napięcia stałego sygnalizacja dźwiękowa ciągłości obwodu Dokładność: ± (% odczytu + liczba cyfr)gwarantowana dla temperatury pracy 23±5°C i wilgotności względnej powietrza mniejszej od 75%. Bezpieczeństwo użytkowania 1. Upewnij się, że izolacja miernika jest w dobrym stanie i nie posiada uszkodzeń. 2. Ustaw przełącznik funkcji we właściwej pozycji, tak by wartość mierzonego prądu lub napięcia nie przekraczała danego zakresu pomiarowego. 3. Nie przełączaj przełącznika funkcji podczas wykonywania pomiaru. 4. Zachowaj szczególną ostrożność podczas pomiarów przy napięciu wyższym od 60V DC lub 42V AC rms. 5. Stosuj na wymianę wyłącznie bezpieczniki o parametrach: F 0.2A/250V. 6. Gdy wskazania miernika są niewłaściwe lub niepewne należy wymienić baterię. 7. Przechowuj i używaj miernik we właściwej temperaturze oraz wilgotności. 8. Do mycia używaj miękką ściereczkę ze słabym detergentem. Parametry techniczne Wyświetlacz krystaliczny (3 1/2 cyfry) o wym.16 x 48 mm Maksymalne wartości napięcia mierzonego 1000V DC,750V AC (wartość skuteczna) Ilość odczytów 2...3 odczyty na sekundę Zakres temperatur pracy 0...40°C Zasilanie bateria 9V 6F22 Pobór prądu ok. 5mA Obsługa - zasady ogólne 1. Przed pomiarem należy się upewnić, że wartości napięć i prądów nie przekroczą wartości dopuszczalnych dla poszczególnych zakresów pomiarowych. 2. Przed wykonaniem pomiaru przełącznik funkcji powinien być ustawiony w pozycji właściwej dla danej wielkości mierzonej i na właściwym zakresie pomiarowym. 3. Jeżeli wartość mierzonego napięcia lub prądu nie jest znana przed pomiarem, należy przełącznik funkcji ustawić na najwyższym zakresie pomiarowym i w razie potrzeby stopniowo go obniżać. 4. Cyfra „1” na wyświetlaczu oznacza przekroczenie nastawionego zakresu pomiarowego. Pomiar napięcia stałego (DC) 1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia „COM”, przewód pomiarowy czerwony do wejścia „VΩmA”. 2. Przełącznik funkcji przełączyć na zakresy w obrębie napięć stałych„ DCV”. 3. Przewody pomiarowe przyłączyć do punktów obwodu ,miedzy którymi mierzone jest napięcie. UWAGA !!! Stosowanie miernika do pomiaru napięć wyższych niż 1000V DC (impuls), lub 750 V AC (wartość skuteczna), może spowodować trwałe jego uszkodzenie. - pomiar napięcia stałego (DC) zakres dokładność rozdzielczość 200 mV ±0.25% ± 2 cyfry 100 mV 2000 mV ±0.5% ± 2 cyfry 1 mV 20 V ±0.5% ± 2 cyfry 10 mV 200 V ±0.5% ± 2 cyfry 100 mV 1000 V ±0.5% ± 2 cyfry 1 V Impedancja wejściowa: 10MW na wszystkich zakresach Ochrona przed przeciążeniem : 1000V napięcia stałego lub zmiennego (impuls) na wszystkich zakresach z wyjątkiem zakresu 200 mV na którym dopuszczalne napięcie wynosi 200V Pomiar napięcia przemiennego (DC) 1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia „COM”, przewód pomiarowy czerwony do wejścia „VΩmA”. 2. Przełącznik funkcji przełączyć na zakresy w obrębie napięć przemiennych „ACV” 3. Przewody pomiarowe przyłączyć do punktów obwodu, miedzy, którymi mierzone jest napięcie. - pomiar napięcia przemiennego (AC) zakres dokładność rozdzielczość: 200 V ±1.2% ± 10 cyfr 100mV 750 V ±1.2% ± 10 cyfr 1V Impedancja wejściowa: 10MW na wszystkich zakresach. Ochrona przed przeciążeniem : 1000V napięcia stałego lub zmiennego (impuls) na wszystkich zakresach z wyjątkiem zakresu 200 mV na którym dopuszczalne napięcie wynosi 250 V Zakres częstotliwości napięć mierzonych: 45...450Hz przy napięciu maksymalnym 200V Pomiar natężenia prądu stałego (DC) 1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia „COM” ,czerwony zaś: - dla prądów w zakresie do 200 mA.-do wejścia „VΩmA”, - dla prądów większych od 200 mA - do wejścia „10ADC”. 2. Przełącznik funkcji przełączyć na zakresy w obrębie prądów stałych „DCA”, następnie przewody pomiarowe przyłączyć SZEREGOWO do obwodu, w którym mierzone jest natężenie prądu. UWAGA !!! Maksymalna wartość natężenia prądu mierzonego wynosi 200 mA lub 10 A, w zależności od użytego wejścia. Użycie miernika na zakresie 200 mA do pomiaru większych prądów, spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego, który należy wymienić na bezpiecznik o takim samym prądzie znamionowym (200 mA/250V). Zakres pomiarowy 10 A nie jest chroniony bezpiecznikiem. Maksymalny czas pomiaru na zakresie pomiarowym 10 A - wynosi 10 sekund. - pomiar natężenia prądu stałego (DC) zakres dokładność rozdzielczość: 2000 mA ±0.8% ± 1 cyfra 1.0 mA 20 mA ±0.8% ± 1 cyfra 10 mA 200 mA ±1.2% ± 1 cyfra 100 mA 10 A ±2.0% ± 1 cyfra 10 mA Ochrona przed przeciążeniem: bezpiecznik 0.2A/250V dla wszystkich zakresów, z wyjątkiem zakresu 10A, który nie jest chroniony maksymalny czas pomiaru wynosi 10 sekund. Pomiar rezystancji 1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia „COM”, przewód czerwony do wejścia „VΩmA”. (Polaryzacja przewodu czerwonego będzie dodatnia). 2. Przełącznik funkcji przełączyć na zakresy w obrębie pomiaru rezystancji „Ω”, przewody pomiarowe przyłączyć do zacisków mierzonej rezystancji. UWAGA !!! Jeżeli wartość mierzonej rezystancji przekracza wartość wynikającą z wybranego zakresu pomiarowego, wyświetlona zostanie „cyfra”. Należy wówczas wybrać przełącznikiem funkcji, większy zakres. Przed pomiarem rezystancji w układzie elektrycznym, należy upewnić się czy zostało odłączone zasilanie i czy kondensatory są całkowicie rozładowane. - pomiar rezystancji zakres dokładność rozdzielczość: 200 W ±0.8% ± 2 cyfry 0.1 W 2000 W ±0.8% ± 2 cyfry 1W 20 kW ±0.8% ± 2 cyfry 10 W 200 kW ±0.8% ± 2 cyfry 100 W 2000 kW ±1.0% ± 2 cyfry 1 kW Ochrona przed przeciążeniem: 220 V (wartość skuteczna) na wszystkich zakresach przez 10 sekund. Napięcie otwartego obwodu: 2.8V Pomiar temperatury 1. Przełącznik funkcji ustawić w pozycji „TEMP °C”. 2. Wtyczki sondy pomiarowej typu K włożyć: -czarną do gniazda „COM”, czerwoną zaś do gniazda „VΩmA”. 3. Końcówkę sondy pomiarowej przyłożyć do mierzonej powierzchni i dokonać pomiaru temperatury. 4. Miernik bez sondy wskazuje przybliżoną temperaturę otoczenia. - pomiar temperatury zakres dokładność rozdzielczość: - 40...+1000°C ±0.75% ± 3 cyfry 1.0 °C Pomiar współczynnika hFE tranzystorów 1. Przełącznik funkcji ustawić w położeniu „hFE”. 2. Umieścić końcówki badanego tranzystora w gnieździe „NPN PNP” zgodnie z oznaczeniami. 3. Zostanie wyświetlona przybliżona wartość hFE, dla napięcia UcE 2.8 V i przy prądzie bazy IB 10 mA. Badanie diod 1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia „COM”, przewód pomiarowy czerwony do wejścia „VΩmA”. 2. Przełącznik funkcji przełączyć w pozycję „W” na zakres pomiarowy 2000 W. Przewody pomiarowe przyłączyć do końcówek badanej diody - przewód czarny do anody, przewód czerwony zaś do katody. Wyświetlona zostanie przybliżona wartość napięcia przewodzenia diody. Kontrola ciągłości obwodu 1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia „COM”, przewód pomiarowy czerwony do wejścia „VΩmA”. 2. Przełącznik funkcji przełączyć w pozycję oznaczoną diodą. 3. Połączyć przewody pomiarowe z punktami obwodu, którego ciągłość jest sprawdzana. Jeżeli rezystancja pomiędzy tymi punktami będzie mniejsza od ok. 30 W, słyszany będzie dźwięk. Obsługa techniczna - wymiana baterii 1. Odwrócić miernik wyświetlaczem na dół. 2. Wykręcić wkręty mocujące pokrywę baterii. 3. Wymienić zużytą baterię 6F22 9V na nową. - wymiana bezpiecznika 1. Odwrócić miernik wyświetlaczem na dół. 2. Wykręcić wkręty mocujące pokrywę baterii. 3. Wymienić przepalony bezpiecznik na nowy o wartości 200 mA/250 V. Cena wynajmu: godzina 6 zł doba 12 zł (kaucja 20 zł)

MIERNIK - MULTIMETR CYFROWY 1

6 zł 12 zł -
godzina dzień tydzień
Minimalny okres wypożyczenia wynosi: 1 godzina
Kaucja: 20 zł Kwota za opóźnienie: -
Odbiór: Branickiego 18
16-070 Choroszcz
Zwrot: Branickiego 18
16-070 Choroszcz
Opinie:

brak komentarzy dotyczących tego przedmiotu

Zaloguj się aby dodać komentarz

Podobne oferty
Obiektyw Sigma ART 35 mm f1.4 DG HSM Nikon
Obiektyw Sigma ART 35 mm f1.4 DG HSM Nikon
Koszt wypożyczenia - 70 zł -
Opcje wynajmu godzina dzień tydzień
Świder glebowy STIHL  BT131
Świder glebowy STIHL BT131
Koszt wypożyczenia - 80 zł -
Opcje wynajmu godzina dzień tydzień
Wertykulator elektryczny STIHL RLE 240
Wertykulator elektryczny STIHL RLE 240
Koszt wypożyczenia - 60 zł -
Opcje wynajmu godzina dzień tydzień
Rozdrabniarka do gałęzi STIHL GH 370 S
Rozdrabniarka do gałęzi STIHL GH 370 S
Koszt wypożyczenia - 120 zł -
Opcje wynajmu godzina dzień tydzień
Przedłużacz siłowy
Przedłużacz siłowy
Koszt wypożyczenia - 20 zł -
Opcje wynajmu godzina dzień tydzień