TE-3000 AVR MŁOT WYBURZ HILTI + TE-H28P wózek tr.
TE-3000 AVR MŁOT WYBURZ HILTI + TE-H28P wózek tr. do wypożyczenia
TE-3000 AVR MŁOT WYBURZ HILTI + TE-H28P wózek tr. - zdjęcie 0
Opis przedmiotu:
Zasilanie 230V/50Hz Rodzaj paliwa 2033100 Dł/Sz/W 0,81 / 0,61 / 0,21 m Waga 30 kg 130,00 zł netto / doba 159,90 zł brutto / doba Podstawowe zasady wynajmu sprzętu w wypożyczalniach sprzętu budowlanego Ramirent: 1. Sprzęt w Ramirent wynajmowany jest na czas oznaczony lub nieoznaczony, określony odpowiednią jednostką czasu, którą jest doba, tydzień lub miesiąc. Sprzęt ogólnobudowlany, podnośniki oraz rusztowania wynajmowane są na doby. Dźwigi osobowe, towarowe oraz kontenery wynajmowane są na miesiące. 2. Wynajem sprzętu w Ramirent odbywa się w oparciu o aktualnie obowiązujący cennik dostępny na stronie WWW oraz we wszystkich wypożyczalniach Ramirent SA. 3. Niektóre urządzenia posiadają określony godzinowy limit pracy. W takim przypadku za każdą dodatkową godzinę pracy jest naliczana opłata zgodnie z obowiązującym w Ramirent cennikiem. 4. Nie nalicza się opłat za niedziele i święta. Nie dotyczy to sprzętu typu rusztowania, kontenery i dźwigi oraz pozostałego sprzętu, który jest przez Klienta w te dni użytkowany lub jak stanowi umowa. 5. Istnieje możliwość negocjacji cen. 6. Istnieje możliwość wynajmu flotowego (większa ilość urządzeń, dłuższe okresy). W takim przypadku warunki wynajmu są negocjowane indywidualnie. W celu ustalenia warunków wynajmu flotowego prosimy kontaktować się z KAM- Mariuszem Gołębiem, nr tel. 607 171 884, e-mail: mariusz.golab@ramirent.pl 7. Wynajem maszyn i urządzeń odbywa się w oparciu o OWUN (sprzęt budowlany, podnośniki), OWU (rusztowania), SzWUNK (kontenery) obowiązujące w Ramirent. Warunki te dostępne są na stronie WWW oraz we wszystkich wypożyczalniach Ramirent. 8. Szczegółowe warunki wynajmu reguluje umowa oraz zamówienie lub zlecenie. 9. Oferta wypożyczalni Ramirent może obejmować usługi dodatkowe: doradztwo techniczne, transport sprzętu, serwis, mycie maszyn, montaż i demontaż, sprzątanie oraz ochronę. 10. Ramirent może pobrać kaucję jako zabezpieczenie transakcji wynajmu oraz wartości sprzętu. Wysokość kaucji jest ustalona z Klientem przed dokonaniem wynajmu. Wpłata ustalonej kaucji odbywa sie na podstawie zawartej umowy lub złożonego i przyjętego przez Ramirent zamówienia, na rachunek bankowy lub do kasy Ramirent i jest warunkiem wydania sprzętu. W określonych przypadkach od Klienta może być wymagane złożenie weksla. 11. Przy wynajmie obowiązuje dodatkowo płatny produkt Ramicasco. Należne opłaty określone są w Regulaminie. 12. W przypadku rusztowań stalowych: 12.1 Sprzęt wynajmowany jest w dwojaki sposób: • z usługą montażu/demontażu , • bez usługi montażu/demontażu. W tym przypadku Najemca zapewnia obsługę rusztowań. 12.2 Naliczanie czynszu najmu: • najem bez usługi montażu/demontażu rozpoczyna się od dnia wydania sprzętu z magazynu, • najem z usługą montażu/demontażu rozpoczyna się od dnia określonego w umowie/zleceniu. 12.3 Wynajmowany sprzęt posiada wymagane przepisami prawa dokumenty dopuszczające je do użytkowania. 12.4 Pracownicy oraz podwykonawcy wykonujący montaże/demontaże oraz przeglądy okresowe posiadają wymagane odpowiednimi przepisami uprawnienia. 13. W przypadku dźwigów osobowych oraz towarowych: 13.1 Urządzenia wynajmujemy tylko z usługą montażu i demontażu wykonywaną przez uprawnionych pracowników lub podwykonawców RAMIRENT. 13.2 Naliczanie czynszu najmu rozpoczyna się w dniu odbioru zmontowanego urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). 13.3 Wszystkie urządzenia posiadają wymagane przepisami prawa dokumenty dopuszczające je do użytkowania. 13.4 Pracownicy oraz podwykonawcy wykonujący montaż/demontaż oraz konserwację posiadają stosowne oraz wymagane odpowiednimi przepisami uprawnienia. 13.5 Wynajmujący ma obowiązek zapewnić do obsługi wynajmowanych urządzeń odpowiednio przeszkolony i uprawniony personel. W drodze indywidualnych uzgodnień Ramirent zapewnia możliwość wynajmu dźwigów wraz z obsługą operatorską. 14. W przypadku pozostałego sprzętu czynsz najmu naliczany jest od daty jego protokolarnego wydania do daty protokolarnego zwrotu. Wszystkie urządzenia posiadają odpowiednie, wymagane przepisami polskiego prawa certyfikaty oraz dopuszczenia do użytkowania. W przypadku urządzeń tego wymagających, Najemca ma obowiązek zapewnić do obsługi wynajmowanych urządzeń obsługę operatorską posiadającą niezbędne uprawnienia. 15. Wszystkie maszyny i urządzenia wynajęte z Ramirent winny być przez Klienta należycie zabezpieczone przed kradzieżą oraz zniszczeniem, a także obsługiwane i wykorzystywane zgodnie z ich DTR. 16. Dokumenty potrzebne przy pierwszym najmie: Spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, Z O.O., S.A.: • Wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy Ramirent (dokumenty rejestrowe: KRS, REGON) Jednostki budżetowe/samorządowe: • Wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy Ramirent • Zamówienie i upoważnienie do odbioru sprzętu powinno być podpisane przez kierownika jednostki budżetowej/samorządowej lub inną osobę/osoby formalnie uprawnione do reprezentacji podmiotu. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne: • Dowód osobisty właściciela/wspólnika • Dla spółki cywilnej oryginał aktualnej umowy spółki cywilnej do wglądu • Wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy Ramirent (dokumenty rejestrowe: REGON, wypis z CEIDG (wszystkich wspólników) UWAGA: Pierwszy wynajem może być dokonany wyłącznie osobiście przez właściciela/wspólników spółki cywilnej. Upoważnianie innych osób do dokonywania dalszych czynności odbywa się wyłącznie osobiście przed Pracownikiem Oddziału Ramirent. Wyjątek stanowi przedstawienie Pracownikowi Ramirent przez inną osobę oryginału pełnomocnictwa notarialnego do uprawniającego ją do reprezentacji w zakresie dokonania wynajmu. Osoby fizyczne (możliwe jest wynajęcie maszyny do wartości 100 000 zł) • Dokument ze zdjęciem potwierdzający PESEL (dowód osobisty). Podmioty zagraniczne: • Dokumenty rejestrowe- wpis do ewidencji/rejestru oraz dokument potwierdzający nadanie numeru podatkowego. Podpisanie dokumentów wynajmowych możliwe jest zgodnie z zapisami dotyczącymi reprezentacji w dokumentach rejestrowych.

TE-3000 AVR MŁOT WYBURZ HILTI + TE-H28P wózek tr.

- 130 zł -
godzina dzień tydzień
Minimalny okres wypożyczenia wynosi: 1 dzień
Kaucja: - Kwota za opóźnienie: -
Odbiór: Modlińska 335A 335A
03-643 Warszawa
Zwrot: Modlińska 335A 335A
03-643 Warszawa
Opinie:

brak komentarzy dotyczących tego przedmiotu

Zaloguj się aby dodać komentarz

Podobne oferty
Nagrzewnice gazowe
Nagrzewnice gazowe
Koszt wypożyczenia 30 zł 50 zł 300 zł
Opcje wynajmu godzina dzień tydzień
Profesjonalna Rozdrabniarka Gałęzi Makita UD2500
Profesjonalna Rozdrabniarka Gałęzi Makita UD2500
Koszt wypożyczenia - 50 zł 150 zł
Opcje wynajmu godzina dzień tydzień
Miernik do pomiarów elektrycznych Sonel MPI-540-PV
Miernik do pomiarów elektrycznych Sonel MPI-540-PV
Koszt wypożyczenia - 200 zł -
Opcje wynajmu godzina dzień tydzień
Wykrywacz metali - Garrett Ace 150
Wykrywacz metali - Garrett Ace 150
Koszt wypożyczenia 20 zł 50 zł 200 zł
Opcje wynajmu godzina dzień tydzień